PROPOZICIE DUATLON

Časový harmonogram:

Sobota 1.7.2017

7.00 - 9.00 Prezentácia pretekárov v budove obecného úradu Šumiac. Pri prezentácií pretekári v kategórií jednotlivcov odovzdajú bicykel z dôvodu odvozu na štart cyklistickej časti na Prednom sedle. Prezentovanému pretekárovi sa priradí štartové číslo. Pri prezentácií dvojíc sa obom štartujúcim pridelia rovnaké štartové čísla. Pretekár cyklistickej časti je povinný sa s bicyklom presunúť na štart cyklistickej časti na Prednom sedle, kde sa do 10.30 musí zaprezentovať organizátorom.

Pozor po 09.00 hod. už prezentácia nebude možná aj v prípade, že ste boli na podujatie vopred zaregistrovaný a mali ste zaplatené štartovné !

9.00 Odvoz bicyklov a batožiny na štart cyklistickej časti - Predné sedlo.

10.15 Výklad trate

10.30 Predpokladaný hromadný štart všetkých pretekárov

13.00 Občerstvenie

14.00-15.00 Vyhodnotenie preteku

Kategórie:

Muži A 1978 a ml.
Veteráni muži B 1977 a st.
Ženy bez rozdielu veku
Dvojice muži, zmiešané bez rozdielu veku
Dvojice ženy bez rozdielu veku

Jednotlivé kategórie budú otvorené po zaprezentovaní aspoň 4 jednotlivcov resp. dvojíc!

 

Štartovné a prihlášky:

Do 27.6.2017 s úhradou 12,- € pre jednotlivca a 20,- € na dvojicu: 

Číslo účtu: SK2209000000000523060758 

BIC: GIBASKBX

Pozor v deň štartu 20,- € na jednotlivca a 30,- € na dvojicu! (bez nároku na upomienkový predmet).

(platbu vykonať bank. prevodom a hotovostným vkladom, platbu poštovou poukážkou neakceptujeme)

Do správy pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko, a športový klub, variabilný symbol: rok narodenia.

Pri úhrade na účet je povinnosťou sa ON-LINE registrovať v sekcii REGISTRÁCIA pre spárovanie platby a prihlášky!

V štartovnom je zahrnuté občerstvenie po preteku + upomienkový predmet pri úhrade na účet do 27.6.2017).


 

Registrácia: TU

Žiadame pretekárov aby sa zaregistrovali vopred.

Z dôvodu súvisiacich s dopravou  bicyklou je počet účastníkov v kategórií jednotivci limitovaný na 50 osôb.

   

Organizačné zabezpečenie:

Predseda organizačného výboru: Vladimír Jambrich; 0908318376; info@naholu.sk

Riaditeľ preteku: Peter Kalman; 0917508262

Veliteľ tratí: Pavel Svoreň

Hlavný rozhodca: Mariana Jambrichová

Zdravotné zabezpečenie: Horská služba na Slovensku oblasť Nízke Tatry.


Doprava:

Organizátori zabezpečujú prepravu bicyklov na štart cyklistickej časti na Prednom sedle pre jednotlivcov a doporučenej výbavy podľa propozícií do cieľa pretekov na Kráľovej holi pre všetkých pretekárov.

Organizátori nezabezpečujú prepravu pretekárov počas pretekov na štart cyklistickej časti.

Žiadame pretekárov v kategórií jednotlivci, ktorým bude zabezpečený odvoz bicyklov, aby si demontovali všetky časti ktoré by mohli byť poškodené počas prevozu (tachometre, držiaky a pod.).


 

Povinná výbava:

· vlastný bicykel s dvomi funkčnými brzdami

Na pretek môžu byť použité bicykle s priemerom kolies 26 - 29 palcov a šírka pneumatik bez obmedzenia.

Doporučená výbava :

· cyklistická prilba smerom nadol

· turistická výbava (vetrovka, náhradné suché oblečenie)

· mobilný telefón

· fľaša s tekutinami


Všeobecné ustanovenia:

· Pretekári kategórie dvojíc sa musia pri odovzdávke na Prednom sedle vzájomne dotknúť vo vyhradenom koridore.

· Organizátor doporučuje mať uzatvorenú poistku na športové aktivity, alebo na pohyb v horskom teréne.

· Upozorňujeme pretekárov na možnosť stretu s motorovými vozidlami a inými užívateľmi cestnej komunikácie.

· Pohyb účastníkov podujatia v bezpečnostnom okolí stožiara a objektu televízneho vysielača neodporúčame. Bezpečná vzdialenosť je 50 m od osi stožiara. Hrozí pád predmetov z výšky.

· Nakoľko sa pretek koná v prostredí NAPANT-u po značených turistických trasách, dodržujte podmienky pre pohyb v tomto prostredí za podmienok dodržania bezpečnostných predpisov a protipožiarnych opatrení.

· Každý účastník preteku môže štartovať len v jednej kategórii!

· Pretekári sú povinní poskytnúť pomoc druhému účastníkovi pretekov pri úraze, zranení a vážnych technických problémoch.

· Pretekári sú povinní počas pretekov pri zjazde na bicykli používať cyklistickú prilbu!

· Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu tratí, ich jednotlivých úsekov alebo zrušenie pretekov pri nepriaznivom počasí. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov.

Výber bicykla a šírku plášťa nechávame na zváženie každého pretekára. V prípade použitia cestného bicykla musí každý pretekár rátať z cestou späť do obce Šumiac, ktorá je od Predného sedla po lesnej štrkovej ceste. Organizátor nezabezpečuje zvoz bicyklov.

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ NA PRETEKOCH DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.